Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại từ ngày 01/3/2023

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

  Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại từ ngày 01/3/2023

  Ngày 30/11/2022 Bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

   

  Theo quy định của Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/03/2023 mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như sau:

  1. Mức bồi dưỡng:

  a) Mức 1: 13.000 đồng;

  b) Mức 2: 20.000 đồng;

  c) Mức 3: 26.000 đồng;

  d) Mức 4: 32.000 đồng.

  - Nếu người lao động làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng;

  - Nếu người lao động làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng;

  Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

  1. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật

  - Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

  - Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

  - Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc các công việc khác có tổ chức lao động không ổn định mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động.

  Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023 và thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  icon zalo